Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies Souhlasím

Obchodní podmínky

Před vytvořením uživatelského účtu si pečlivě přečtěte toto smluvní ujednání.

 1. Obecná ustanovení, uzavření a ukončení Smlouvy
  1. Toto smluvní ujednání (dále jen „Podmínky“) upravuje podmínky užívání online aplikace DOMOD na doméně „domod.cz“ nebo „domod.eu“ nebo „domod.online“ nebo „sprava.online“ nebo „bytvlastni.cz“ a doménách třetího řádu (dále jen „Aplikace“ nebo „Portál“).
  2. Aplikace je webová služba (aplikace přístupná výhradně prostřednictvím webového rozhraní, neinstalovaná na zařízení a infrastrukturu uživatele) sloužící primárně k zajištění správy nemovitostí (Asset and Facility Management), chodu a informovanosti v rámci společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) nebo bytového družstva (dále jen „BD“) nebo jednotlivých majitelů domů a komerčních budov.
  3. Tyto Podmínky jsou vydané poskytovatelem Aplikace společností TESIB, s.r.o., IČ: 28500989, DIČ: CZ28500989, se sídlem Drahobejlova 2215/6, Praha 9, 190 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 146183 (dále jen „Poskytovatel“).
  4. Uživatelem je fyzická či právnická osoba, která prostřednictvím registračního rozhraní Aplikace provede registraci, s níž Poskytovatel na základě registrace uzavře Smlouvu (viz. níže) a jíž na základě uzavření Smlouvy Poskytovatel umožní přístup k uživatelskému účtu (dále jen „Uživatel“). Registrace spočívá v zadání přihlašovacího jména (e-mailové adresy), a identifikačního čísla (SVJ nebo BD). Registrace je podmínkou bezplatného i placeného užívání Aplikace.
  5. Uživatel je oprávněn vyzkoušet funkce Aplikace prostřednictvím demoverze, bez možnosti uložení zadaných údajů. K využití demoverze je vyžadováno poskytnutí e-mailové adresy Uživatele. Žádost o zpřístupnění demoverze není považována za registraci ve smyslu předchozího článku.
  6. Okamžikem, kdy Uživatel na svou e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace přijme potvrzení registrace zaslané Poskytovatelem, je mezi Uživatelem a Poskytovatelem uzavřena Smlouva o užívání Aplikace (dále jen „Smlouva“) v rozsahu bezplatného tarifu, která se řídí těmito Podmínkami.
  7. Na uzavření Smlouvy není dán právní nárok. Poskytovatel je oprávněn kdykoli odmítnout provedení registrace i bez udání důvodu. Pro účely uzavření Smlouvy bere Uživatel na vědomí, že popis funkcí Aplikace, tarifů a jakékoli další informace uvedené Poskytovatelem na internetových stránkách Portálu nejsou nabídkou na uzavření Smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a registrace provedená Uživatelem není akceptací nabídky.
  8. Poskytovatel nabízí následující způsoby užívání Aplikace:
   • bezplatné užívání základních funkcí na základě uzavření Smlouvy (bezplatný tarif);
   • placené užívání dalších funkcí dle tarifu na základě objednávky některého z placených tarifů.
  9. Podmínkou poskytnutí placeného tarifu je uzavření Smlouvy v rozsahu bezplatného tarifu dle čl. I. odst. 5. Objednávku placeného tarifu zašle Uživatel Poskytovateli výhradě elektronicky prostřednictvím uživatelského rozhraní (dále jen „Objednávka“). Závazná Objednávka musí obsahovat alespoň:
   1. obchodní firmu či jméno a příjmení či jiný název Uživatele,
   2. adresu bydliště nebo sídla Uživatele,
   3. IČ, DIČ Uživatele, pokud je mu přiděleno,
   4. emailovou adresu Uživatele uvedenou v registraci.
   Objednávka dále může obsahovat a) Osobní kontakt, b) Kontaktní osobu, c) Telefonní číslo.
  10. Odesláním Objednávky, jejím potvrzením Poskytovatelem a uhrazením ceny Služby dle Objednávky je Smlouva mezi Uživatelem a Poskytovatelem rozšířena o další práva a povinnosti dle nabídky placených tarifů Poskytovatele, zejména o povinnost Poskytovatele poskytovat Uživateli zpoplatněné funkce Služby dle zvoleného tarifu po dobu trvání předplaceného období, a povinnost Uživatele Službu využívat v souladu s těmito Podmínkami a hradit za ni Poskytovateli sjednanou cenu. Rozšíření Smlouvy je sjednáno na dobu určitou v délce trvání tarifu. Není-li dohodnuto jinak, činí tato doba 12 měsíců.
  11. Smlouva o bezplatném tarifu může být ukončena následujícími způsoby:
   • dohodou Uživatele a Poskytovatele;
   • uplynutím doby 6 měsíců od posledního přihlášení Uživatele k Aplikaci;
   • výpovědí Uživatele bez výpovědní lhůty (zrušením uživatelského účtu Uživatelem; v rozsahu placeného užívání může být Smlouva tímto způsobem Uživatelem vypovězena pouze ke dni ukončení předplaceného období);
   • výpovědí Poskytovatele bez udání důvodu a výpovědní lhůty;
   • odstoupením Uživatele z důvodu podstatného porušení Smlouvy Poskytovatelem, za které je považována souvislá nedostupnost Aplikace po dobu delší než 15 dní;
   • odstoupením Poskytovatele z důvodu podstatného porušení Smlouvy Uživatelem, za které je považováno zejména porušení licenčních ujednání dle čl. II. Podmínek; o důvodech odstoupení Poskytovatel Uživatele informuje prostřednictvím e-mailu, pokud je to možné.
  12. Smlouva o užívání placeného tarifu může být vedle způsobů dle předchozího článku ukončena neuhrazením ceny tarifu na následující předplacené období. Ukončení Smlouvy v rozsahu užívání placeného tarifu nemá vliv na trvání Smlouvy o užívání bezplaného tarifu, nevyplývá-li z komunikace stran jinak. Marným uplynutím lhůty k úhradě ceny tarifu na následující období je Uživateli ukončen přístup k funkcím dle tarifu, a je mu ponechán přístup pouze k funkcím dle bezplatného tarifu.
  13. V případě, že Smlouva je ukončena v průběhu trvání předplaceného období jinak než z důvodu porušení Podmínek Uživatelem nebo nepřihlášením do uživatelského rozhraní po dobu delší než 6 měsíců, vrátí Poskytovatel Uživateli poměrnou část uhrazené ceny Služeb za dobu od ukončení Smlouvy do ukončení předplaceného období.
 2. Licenční ujednání
  1. Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“) autorským dílem. Veškerá majetková autorská práva k užití Aplikace podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží Poskytovateli. Tyto Podmínky neudělují Uživateli žádná oprávnění jakkoli užívat ochranné známky nebo nezapsaná označení Poskytovatele s výjimkou užití nezbytného k řádnému užití Aplikace ve smyslu těchto Podmínek.
  2. Uzavřením Smlouvy uděluje Poskytovatel Uživateli licenci k užití Aplikace, která je udělena jako:
   • úplatná, s výjimkou užívání bezplatného tarifu
   • nevýhradní
   • časově omezená na dobu sjednanou ve Smlouvě; v případě bezplatného užití je časově omezená dobou trvání Smlouvy a uživatelského účtu
   • výhradně k účelu vlastního facility managementu Uživatele nebo facility managementu klienta Uživatele
   • nepřenosná, s výjimkou poskytnutí přístupu k Aplikaci dalším členům bytového družstva, SVJ nebo zaměstnancům Uživatele, přičemž Uživatel odpovídá za dodržování rozsahu licence dle tohoto článku ze strany těchto osob.
  3. Uživatel není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele udělit podlicenci k užití Aplikace třetí osobě, sdělit přístupové údaje svého uživatelského účtu jakékoli osobě, která není oprávněna k Aplikaci přistupovat pro účely facility managementu týkajícího se nemovitosti Uživatele (zejména ostatních členů bytového družstva, SVJ a zaměstnanců Uživatele) nebo nemovitostí jeho klientů, a to ani osobám, které jsou s Uživatelem majetkově propojeny nebo mají na činnost Uživatele rozhodující vliv.
  4. V případě zásahu Uživatele do autorských práv Poskytovatele k Aplikaci včetně překročení licenčních oprávnění dle těchto Podmínek vznikají Poskytovateli nároky dle § 40 Autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití Aplikace a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, náhrady škody a vydání případného bezdůvodného obohacení.
  5. Uživatel bere na vědomí, že k vytvoření některých komponent Aplikace byl použit software licencovaný formou open-source licencí. Licence užitého open-source software nevyžaduje na Poskytovateli poskytnutí zdrojového kódu Aplikace nebo jejích komponent veřejnosti. S ohledem na povahu poskytování Aplikace formou webového rozhraní není ze strany Uživatelů možné provádění jakýchkoli jejích úprav a zásahů do zdrojového kódu Aplikace.
 3. Práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele
  1. Uživatel je oprávněn využívat funkce Aplikace, a to v rozsahu, v jakém to umožňuje Smlouva a zvolený tarif. Uživatel je povinen využívat Aplikaci v souladu s její účelem. Uživatel se zavazuje neužívat Aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva Poskytovatele.
  2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s Uživatelem a zrušit jeho uživatelský účet, pokud se na něj Uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců. Poskytovatel je oprávněn dočasně zamezit přístup k Aplikaci Uživateli, o kterém se důvodně domnívá, že porušuje tyto Podmínky, nebo s ním zcela ukončit Smlouvu odstoupením dle čl. I. odst. 10.
  3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli služby správy nemovitostí online v rozsahu aktuálních funkcionalit Aplikace dle tarifu zvoleného Uživatelem (souhrnně označeno jako „Služba“), a Uživatel se za poskytnutí Služby zavazuje Poskytovateli uhradit sjednanou cenu, s výjimkou bezplatného tarifu. Poskytovatel poskytne Uživateli možnost využít i další doplňkové služby pokud je bude nabízet na stránkách Portálu nebo formou přímé nabídky Uživateli, a to pouze v případě, že o ně Uživatel projeví po dobu trvání Smlouvy zájem, a tyto Služby objedná způsobem požadovaným Poskytovatelem.
  4. Poskytovatel je oprávněn v rámci Služby kdekoli na Portálu zobrazovat Uživateli reklamní sdělení.
  5. Je-li to možné, oznámí Poskytovatel Uživateli předem prostřednictvím e-mailu omezení, přerušení, změny nebo nepravidelnosti v poskytování Služby a v dostupnosti a provozu Aplikace, které jsou Poskytovateli předem známy.
  6. Omezí-li Poskytovatel Uživateli rozsah poskytované Služby z důvodu porušení těchto Podmínek, oznámí tuto skutečnost Uživateli e-mailem zaslaným na jeho e-mailovou adresu registrovanou v uživatelském rozhraní Aplikace, je-li to možné.
  7. Poskytovatel uchová data uložená Uživatelem v rámci Aplikace nejdéle po dobu 3 měsíců od ukončení Smlouvy nebo příslušného tarifu. V případě, že Uživatel neobnoví svůj zájem o ukončené Služby ve lhůtě 15 dní od ukončení Smlouvy nebo předplaceného období dle příslušného tarifu a v této lhůtě neuzavře novou Smlouvu v rozsahu těchto Služeb nebo Poskytovatele nekontaktuje s požadavkem na její uzavření, je Poskytovatel oprávněn vymazat veškerá data Uživatele ze všech serverů a úložišť používaných pro provoz nebo zálohování Aplikace. Uživatel může Poskytovatele požádat o vymazání dat dříve, a to formou e-mailu nebo písemně.
  8. Uživatel je povinen za účelem zaslání registračních údajů ze strany Poskytovatele potvrdit na dotaz Poskytovatele správnost emailové adresy.
  9. Uživatel je povinen řádně hradit cenu za poskytování Služby v rozsahu sjednaném Smlouvou.
  10. Uživatel je povinen informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Uživatele uvedených ve Smlouvě, včetně a obchodního jména, bydliště nebo sídla, právní formy, bankovního spojení, telefonních čísel, IČ, DIČ, a to nejpozději do dne provedení takové změny. Poskytovatel neodpovídá za škodu vznikou Uživateli v důsledku porušení této povinnosti.
  11. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost, kterou na něm lze rozumně požadovat ke splnění závazků Poskytovatele ze Smlouvy. V případě neposkytnutí nezbytné součinnosti ze strany Uživatele není Poskytovatel povinen ke splnění povinností dle Smlouvy a není v prodlení s plněním svých povinností.
 4. Úplata za užívání Aplikace
  1. Využití bezplatného tarifu v rozsahu základních funkcí Aplikace je pro Uživatele dostupné zcela zdarma, přičemž podmínkou užití je uzavření Smlouvy ve smyslu čl. I. odst. 6. Podrobný popis tarifů nabízených Poskytovatelem a jednotlivých funkcí do nich zařazených a jejich cena jsou uvedeny na stránkách Portálu a jsou dostupné Uživateli před uzavřením Smlouvy a odesláním Objednávky. Poskytovatel je oprávněn změnit obsah jednotlivých tarifů a do zpoplatěných tarifů zařadit i ty funkce, které byly v tarifu bezplatném. Tuto skutečnost oznámí Uživatelům nejméně 30 dní předem, přičemž v případě nesouhlasu s touto změnou jsou Uživatelé oprávněni Smlouvu ukončit způsobem dle čl. VIII. odst. 3.
  2. Službou je myšleno poskytnutí možnosti využití zpoplatněného přístupu do aplikace Poskytovatele Uživateli a to v rozsahu dle zvoleného tarifu. Uživatel je oprávněn zažádat Poskytovatele o nabídku individuální ceny v návaznosti na rozsah a délku objednání Služby (dále jen „individuální cena“). Individuální cena je vždy řešena individuální dohodou mezi Poskytovatelem a Uživatelem, a vychází z cenové nabídky Poskytovatele zohledňující mimořádné faktory (zejména rozsah spravovaných informací nebo nemovitostí nebo požadovanou délku užívání Aplikace).
  3. Dostupné způsoby úhrady ceny Služby jsou zveřejněny na stránkách Portálu.
  4. Všechny částky uvedené ve Smlouvách, objednávkách, internetových stránkách nebo jiných materiálech Poskytovatele jsou uvedeny s DPH, pokud není výslovně stanoveno jinak. Sazba DPH je stanovena zákonem a v daňových dokladech bude vždy uvedena.
  5. Na základě přijaté Objednávky Poskytovatel Uživateli zašle na jeho e-mail uvedený v rámci registrace pokyny k zálohové platbě na předplacené období se splatností 30 dní, a v případě úhrady zálohové faktury poskytne Uživateli přístup k funkcím dle požadovaného tarifu.
  6. V případě, že Uživatel neprovede platbu ceny ve lhůtě splatnosti, má se za to, že nemá zájem na užívání požadovaného tarifu, a Smlouva v rozsahu tarifu není uzavřena. Marným uplynutím lhůty splatnosti ceny tarifu Poskytovatel ukončí Uživateli přístup k funkcím dle tarifu, přičemž neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v důsledku ztráty dat uložených Uživatelem do Aplikace.
  7. Vyúčtování a faktury zasílá Poskytovatel Uživateli elektronickou formou (e-mailem nebo formou souboru stažitelného prostřednictvím uživatelského rozhraní). Uživatel je oprávněn písemně dopisem zaslaným na kontaktní adresu Poskytovatele uvedenou na stránkách Portálu požádat Poskytovatele o zasílání těchto vyúčtování v listinné podobě na jeho adresu uvedenou v rámci registrace.
  8. V případě úhrady zálohové platby zašle Poskytovatel Uživateli elektronicky ve lhůtě 15 kalendářních dní od data připsání platby řádnou fakturu s vyúčtováním provedené platby.
  9. Uživatel vždy ke dni výročí faktury, kterým se rozumí datum přijetí Objednávky, obdrží nové pokyny k zálohové platbě na další předplacené období, přičemž provedením úhrady se má za to, že Uživatel prodloužil Smlouvu v rozsahu užívání zpoplatněných Služeb dle tarifu na další předplacené období. Úhrada musí být provedena nejpozději do dne splatnosti faktury, jinak se má za to, že Poskytovatel nemá zájem na prodloužení Smlouvy v rozsahu zvoleného tarifu. Marným uplynutím lhůty k úhradě Poskytovatel zamezí Uživateli přístup k funkcím dle tarifu, a poskytne mu nadále přístup k Aplikaci v rozsahu bezplatného tarifu. Marným uplynutím lhůty splatnosti ceny tarifu Poskytovatel ukončí Uživateli přístup k funkcím dle tarifu, přičemž neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v důsledku ztráty dat uložených Uživatelem do Aplikace.
 5. Reklamace služeb a řešení závad Poskytovatelem
  1. Uživatelé jsou oprávněni informovat Poskytovatele o veškerých závadách Aplikace, omezení nebo výpadku některých funkcí nebo o nedostupnosti Aplikace, není-li zjevně způsobena důvody na straně Uživatele (dále jen „Incident“).
  2. Případná chybová hlášení nebo jiné obdobné projevy, které nemají žádný vliv na funkčnost Aplikace a nezpůsobují žádné odchylky od jejích sjednaných vlastností, se nepovažují za incident.
  3. Uživatel je povinen oznámit incident Poskytovateli na kontakt, uvedený k tomuto účelu na stránkách Portálu. Poskytovatel emailem potvrdí přijetí oznámení, přičemž hlášení incidentů Poskytovatel zpracovává v pracovních dnech v době mezi 9:00 až 17:00 hod. Uživatel je povinen uvést co nejpodrobnější informace o incidentu, zejména jeho popis, kdy a jak se stal, jak byl zjištěn a dále, je-li to možné, je povinen současně zaslat Poskytovateli opisy chybových zpráv nebo opis vstupních a výstupních (chybných) hodnot nebo výsledných projevů Aplikace. Poskytovatel neodpovídá za prodlení s odstraňováním incidentu, které bylo zapříčiněno nedostatečnou specifikací incidentu. Uživatel je povinen Poskytovateli sdělit na požádání údaje o jeho systému a o splnění systémových požadavků.
  4. Poskytovatel započne s odstraňováním incidentu co nejrychleji je to možné s ohledem na jeho povahu, obsah hlášení Uživatele a technické okolnosti. Poskytovatel vyvine veškeré očekávatelné úsilí k odstranění nahlášených incidentů, neodpovídá však za reakční dobu a rychlost jejich odstranění. Oprávnění Uživatele ukončit Smlouvu v případě nedostupnosti Aplikace dle čl. I. odst. 11 není tímto ustanovením dotčeno.
  5. Incident se považuje za odstraněný, jestliže Poskytovatel:
   • odstraní vadu Aplikace (tj. obnoví její sjednané funkce), anebo
   • informuje Uživatele o statusu incidentu a o jeho původu v okolnostech spočívajících mimo systém a dosah odpovědnosti Poskytovatele, nacházejících se na straně Uživatele (např. vadné zadávání dat, nesplnění minimálních systémových požadavků na straně Uživatele, například užití nepodporované verze internetového prohlížeče, nebo nesprávné nastavení připojení k internetu) či na straně jiných poskytovatelů služeb či technického vybavení (např. výpadek internetového připojení), popř. spočívajících v jiných nepředvídatelných skutečnostech (např. potížemi operačních systémů a jejich prostředí či upgradem, poruchami hardwaru Poskytovatele anebo potížemi s dalšími aplikacemi), a informuje Uživatele o možnostech řešení.
  6. Zjistí-li Poskytovatel, že původem incidentu byly okolnosti spočívající na straně Uživatele nebo třetích osob, nemůže se Poskytovatel dostat do prodlení s řešením incidentu a vzniká mu vůči Uživateli nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho účastí při jeho lokalizaci a odstranění. Poskytovatel uplatní takový nárok písemně a odůvodní příčinu závady a výši vynaložených nákladů.
  7. Zjistí-li Poskytovatel, že incident je způsoben důvody na jeho straně, a v důsledku incidentu nebo prodlení Poskytovatele s jeho odstraňováním nemůže Uživatel užívat zpoplatněné funkce Aplikace po dobu delší než 10 dní, poskytne Uživateli slevu z ceny Služeb v poměrné výši odpovídající době, po jakou Uživatel nemohl zpoplatněné funkce používat. Právo Uživatele odstoupit od Smlouvy v případě nedostupnosti Aplikace po dobu delší než 15 dní tímto není dotčeno.
 6. Odpovědnost Poskytovatele
  1. Poskytovatel výslovně neposkytuje žádnou záruku za kvalitu Aplikace. Aplikace se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.
  2. Poskytovatel odpovídá za:
   • ochranu dat Uživatele vložených do Aplikace před únikem a vyzrazením třetím osobám bez předchozího souhlasu Uživatele
   • jakékoliv zneužití dat Poskytovatelem, jeho zaměstnanci či dodavateli
   • právní vady Aplikace nebo jejích jednotlivých částí či komponent (skutečnost, že nejsou zatíženy právem třetí osoby)
  3. Poskytovatel neodpovídá za výpadky a nedostupnost Aplikace, některých jejích komponent nebo některých funkcí s výjimkou případu dle čl. V. odst. 7. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli výpadky, nefunkčnost nebo omezenou funkčnost Aplikace nebo jejích komponent, způsobené zejména v důsledku:
   • softwarových nebo hardwarových změn systému Uživatele a nesplnění minimálních systémových požadavků Uživatelem
   • neodborného užívání Aplikace které je zjevně v rozporu s účelem Aplikace nebo s informacemi poskytnutými Poskytovatelem
   • výpadky internetového připojení na straně Uživatele nebo nedostatečnou kapacitou internetového připojení, ledaže šlo o výpadky způsobené Aplikací
   • nesprávných podkladů, informací či spolupůsobení Uživatele
   • okolností vylučujících odpovědnost Poskytovatele za škodu ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku
  4. Poskytovatel dále neodpovídá za:
   • způsob využití (interpretaci) dat, získaných z Aplikace
   • správnost dat vložených Uživatelem do Aplikace
   • omezení funkčnosti aplikace v důsledku poskytnutí přístupu k Aplikaci nedostatečně odborně vybaveným osobám nebo ztrátou přístupových údajů Uživatelem.
  5. Poskytovatel neodpovídá Uživateli za škodu způsobenou v důsledku provozu Aplikace a jejího užívání Uživatelem, s výjimkou škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností dle čl. VI. odst. 2 těchto Podmínek, za něž odpovídá do výše ceny zpoplatněných funkcí, uhrazené Uživatelem za dané období (jeden rok, není-li s Uživatelem sjednáno jinak).
  6. Poskytovatel nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené Uživatelům nebo jiným osobám na jejich počítačích ani za nepřímé, následné, vedlejší nebo sankční škody (zejm. ušlý zisk, odškodnění za ztrátu soukromí, ztrátu užitku z jakéhokoli počítače, ztrátu obchodních informací, přerušení provozu, či jinou peněžitou ztrátu) v souvislosti s použitím služby. Omezení odpovědnosti za škodu se uplatní v maximálním možném rozsahu přípustném podle příslušných právních předpisů.
  7. Odpovědnost Poskytovatele za vady a za jakékoli škody v souvislosti se použitím Aplikace ve svém souhrnu v žádném případě nepřesáhne částku, kterou Uživatel uhradil za užití služby Poskytovateli.
  8. Poskytovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do Aplikace, změn a úprav bez nutnosti jejich předchozího oznámení Uživateli, pokud tím nedochází ke zhoršení Služeb poskytovaných Uživateli dle Smlouvy.
  9. Uživatel je povinen plnit své smluvní povinnosti také při krátkodobém přerušení poskytování Služeb Poskytovatelem (například z důvodu údržby serveru).
  10. Ve vztahu k datům vkládaným Uživateli do Aplikace se odpovědnost Poskytovatele za protiprávní obsah těchto dat řídí § 5 a § 6 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Uživatelé berou na vědomí, že Poskytovatel odstraní z Aplikace jakákoli data protiprávního charakteru bez předchozího upozornění v případě, že se prokazatelně dozví o jejich protiprávním obsahu.
 7. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů
  1. Poskytovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytovatel splnil oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů ve smyslu § 16 zák. o ochraně osobních údajů, a je registrován ve veřejném registru zpracování osobních údajů vedeném Úřadem pod č. 00066349 / 001.
  2. Uzavřením Smlouvy uděluje Uživatel – fyzická osoba souhlas Poskytovateli, jakožto správci, se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zák. o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu identifikačních údajů Uživatele požadovaných ke zřízení uživatelského účtu. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele v rozsahu nezbytném pro vedení uživatelského účtu a plnění svých povinností ze Smlouvy a pro tento účel, dále pro účely zpracování informací o vývoji legislativy dotýkající se Aplikace a pro marketingové účely Poskytovatele (pro účely zasílání obchodních sdělení ve smyslu čl. VII odst. 7, a navrhování změn ve funkcích a tarifech využívaných Uživatelem).
  3. Poskytovatel je oprávněn ke zpracování osobních údajů dle těchto Podmínek využít rovněž služeb třetí osoby v pozici zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 4 písm. k) zák. o ochraně osobních údajů, zejména pro účely uložení osobních údajů na datových úložištích provozovaných třetí osobou.
  4. Poskytovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména omezení vstupu do prostor, v němž se nachází nosiče s osobními údaji, nastavení přístupových zpráv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL protokol).
  5. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, § 21 zák. o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Všechny údaje poskytovány uživateli jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány uživateli dobrovolně. Uživatel bere na vědomí, že odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů nemusí být Poskytovatel schopen mu poskytnout Služby ve sjednaném rozsahu, což může být důvodem k ukončení Smlouvy ze strany Poskytovatele.
  6. V případě, že Uživatel do Aplikace vkládá osobní údaje jiných fyzických osob (zejména členů BD nebo SVJ), odpovídá za soulad tohoto vkládání se zákonem o ochraně osobních údajů, a za získání souhlasu těchto osob se zpracováním jejich osobních údajů v rámci Aplikace, je-li tento souhlas zákonem vyžadován.
  7. Poskytovatel prohlašuje, že informace získává z veřejně dostupných rejstříků a že se tedy nejedná o informace, k jejichž zveřejnění by bylo ze strany Poskytovatele vyžadováno zvláštní oprávnění. S ohledem na tuto skutečnost není Poskytovatel odpovědný za stav informací získaných z veřejných rejstříků, zejména za jejich aktuálnost či pravdivost. Poskytovatel dále prohlašuje, že informace mají pouze informativní charakter, přičemž uživatel prohlašuje, že je tuto skutečnost bere na vědomí.
  8. Poskytovatel je oprávněn zasílat na e-mailovou adresu, kterou Uživatele sdílí Poskytovateli v rámci registrace nebo jiným způsobem, obchodní sdělení týkající se jeho vlastních služeb a produktů. Uživatel je oprávněn odmítnout další zasílání těchto sdělení v rámci registrace, a kdykoli poté e-mailem zaslaným na adresu Poskytovatele.
  9. Poskytovatel je oprávněn sledovat a uchovávat IP adresy Uživatelů, a to výhradně za účelem evidence jejich přístupu Aplikaci. IP adresy nejsou předávány třetím osobám, a k jejich zabezpečení používá Poskytovatel opatření dle čl. VII. odst. 4. Na informace o užití IP adres Poskytovatelem se vztahují práva Uživatele dle čl. VII. odst. 5.
  10. Poskytovatel používá cookies k účelům usnadnění užívání Aplikace Uživatelům, přihlašování k uživatelskému rozhraní a k vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními Uživateli, přičemž v rámci registrace je Uživatel požádán o vyjádření souhlasu s přijetím cookies. Platnost cookies je jeden rok od jejich přijetí Uživatelem, po uplynutí této doby je Uživatel požádán o opětovné potvrzení přijetí cookies. Uživatel je oprávněn přijetí cookies odmítnout, bere však na vědomí, že odmítnutí přijetí cookies může znamenat výrazné ztížení nebo úplnou nemožnost užívání Aplikace. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Smlouvu vypovědět dle čl. I. odst. 11.
 8. Závěrečné ustanovení
  1. Tyto Podmínky tvoří součást Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. Uživatel vyjadřuje svůj souhlas a aktuálním zněním Podmínek v rámci vytvoření registrace.
  2. Poskytovatel je oprávněn zcela ukončit provoz Aplikace i bez uvedení důvodu. O této skutečnosti informuje Uživatele alespoň 30 dní předem. V případě ukončení provozu Aplikace zanikají Smlouvy uzavřené se všemi Uživateli, a Poskytovatel Uživatelům vrátí poměrnou část ceny Služeb, která nebyla využita ke dni ukončení provozu Aplikace.
  3. Poskytovatel může tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, mimo jiné z důvodu změny právních předpisů, změny technologií a technologických postupů, změny licenčního modelu, změny a rozšíření výrobků a služeb poskytovaných Poskytovatelem, přičemž veškeré tyto změny mohou mít také původ v okolnostech, které Poskytovatel musel předpokládat při uzavření Smlouvy a nebo ve změnách majetkových poměrů Poskytovatele. Poskytovatel je však povinen Uživatelům změny oznámit, a to emailem alespoň 30 dní před tím, než nové znění Podmínek nabude účinnosti. Uživatel má možnost tuto změnu Podmínek odmítnout, a to formou výpovědi zaslané Poskytovateli e-mailem, která nebývá účinnosti dnem nabytí účinnosto nového znění Podmínek. Prvním přihlášením k uživatelskému rozhraní po nabytí účinnosti nového znění Podmínek se má za to, že s tímto novým zněním Uživatel souhlasí, a Smlouva se tímto novým zněním řídí ode dne nabytí jeho účinnosti.
  4. Pro komunikaci s Poskytovatelem, jsou Uživateli k dispozici kontakty uvedené na stránkách Portálu. Poskytovatele lze kontaktovat výhradně elektronicky. Sídlo Poskytovatele neslouží ke kontaktu s Uživateli. Veškerá oznámení související s užíváním Aplikace a se Smlouvou bude Poskytovatel zasílat Uživateli především elektronicky na Uživatelem zadané kontaktní e-mailové adresy. Je proto v zájmu Uživatele, aby své kontakty pravidelně aktualizoval.
  5. Je-li v těchto Podmínkách nebo v příslušných právních předpisech požadována písemná forma, je tato zachována i v případě použití e-mailu (elektronické pošty); u úkonu uskutečněného prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) však jen za předpokladu, že druhá strana potvrdila přijetí takového e-mailu (za potvrzení přijetí se přitom nepovažuje automatická odpověď poštovního serveru apod.). Poskytovatel i Uživatel jsou povinni na žádost druhé strany potvrdit datum a čas přijetí e-mailu druhé strany.
  6. Pro případ řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku platí, že se Poskytovatel s Uživatelem dle § 89a občanského soudního řádu dohodli na místní příslušnosti soudu prvního stupně takto: Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Městský soud v Praze. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Praze.
  7. Při uzavření Smlouvy nebo jejím rozšíření o užívání zpoplatněných tarifů je objednávka Uživatele (resp. jeho žádost o zřízení uživatelského účtu) považována za návrh na uzavření Smlouvy, a odpověď (potvrzení) Poskytovatele za přijetí návrhu. Pro účely uzavírání Smlouvy nebo jejího rozšiřování platí § 1740 odst. 3 o přijetí nabídky s odchylkou.
  8. Tyto Podmínky jsou aktualizované, platné a účinné od 16.6.2016.