Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies Souhlasím

Přehled zákonů

Předpis / číslo: Název:
143/2013 Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
89/2012 Nový občanský zákoník
91/2010 Sbírka o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
398/2009 Sbírka o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
268/2009 Sbírka o technických požadavcích na stavby
194/2007 Sbírka, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie
158/2007 Sbírka, kterou se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
183/2006 Sbírka o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
151/2006 Sbírka, kterou se mění nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
63/2006 Sbírka o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu
464/2005 Sbírka, kterou se stanoví technické požadavky na měřidla
371/2004 Sbírka, kterou se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
27/2003 Sbírka, kterou se stanoví technické požadavky na výtahy
504/2002 Sbírka, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
428/2001 Sbírka, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
372/2001 Sbírka, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
274/2001 Sbírka o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
258/1995 Sbírka, kterou se provádí občanský zákoník
72/1994 Sbírka, kterou se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
2/1993 Sbírka o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
344/1992 Sbírka o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
338/1992 Sbírka o dani z nemovitých věcí
265/1992 Sbírka o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
42/1992 Sbírka o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
563/1991 Sbírka o účetnictví
513/1991 Obchodní zákoník
116/1990 Sbírka o nájmu a podnájmu nebytových prostor
116/1990 Sbírka o nájmu a podnájmu nebytových prostor
20/1987 Sbírka o státní památkové péči
133/1985 Sbírka o požární ochraně
21/1979 Sbírka, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
19/1979 Sbírka, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
85/1978 Sbírka o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
40/1964 Občanský zákoník